Peta temeljna istina vjere

Peta temeljna istina vjere je VEL-JEVMIL-AHIRI, što znači: »Ja vjerujem u Posljednji i Sudnji dan

Posljednji je dan kada de ovaj svijet nestati i svi ljudi pomrijeti.

Sudnji je dan kada će Svemogući Bog stvoriti drugi vječni život i sve mrtvo oživjeti i pozvati ljude da im sudi za njihova djela.

Svakom čovjeku na Sudnjem danu bit će predočena njegova dobra i loša djela za koja će biti nagrađen ili kažnjen.

Za dobra djela nagrada na Sudnjem danu je Džennet, a za loša djela kazna je Džehennem. Najteži grijesi su: nevjerovanje u Boga, i za njih nema oprosta, pa će biti i najstrožije kažnjeni.