Islam

Šta je Islam?

Islam je dragovoljna predanost Allahu dželle šānuhu u svakoj misli, osjećanju i poslu. Islam je vjera koju je objavio Allah dželle šanuhu preko Svoga posljednjeg poslanika Muhammeda a.s. cijelom čovječanstvu. Islam nas uči da postoji samo jedan Bog, Allah, koji sve stvara, održava i rastvara. Islam uči da postoji materijalni i duhovni svijet i da pored ovog prolaznog života postoji vječni život poslije smrti, Ahiret, i Sudnji dan, kada će ljudi pred Bogom dželle šānuhu polagati račune za svoja djela. Islam predstavlja sistem istina datih u Kur’anu kao posljednjoj Božjoj objavi. Islam vodi napretku i sreći čovječanstva, a njegovi propisi i načela važe za sve prostore, vremena i prilike. Islam propisuje održavanje tjelesna i duševne higijene. Islam uči da, kad volimo, to činimo u ime Allaha dželle šānuhu, i kad mrzimo, to također činimo u ime Allaha dželle šānuhu. Islam naređuje sve što je dobro i korisno, a zabranjuje sve što je štetno.

Ko su muslimani?

Muslimani su one osobe koje su prihvatile islamsko učenje kao putokaz u svom životu. Muslimani iskazuju svoju pripadnost islamu kroz:

  • islamsko vjerovanje da je samo jedan Bog, Allah dželle šanuhu,
  • izvršavanje islamskih dužnosti (šehadet, namaz, post, zekat i hadž),
  • ponašanje prema islamskim propisima…

Šta smo mi po vjeri?

Mi smo po vjeri muslimani i muslimanke. Svoju pripadnost islamu muslimani iskazuju kratkom obavezom pred Allahom koja glasi: »Ja srcem vjerujem i jezikom izjavljujem nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik.« Ovu obavezu pripadanja islamu trebamo naučiti izgovarati na arapskom jeziku. EŠ-HEDU EN L -ILAHE ILLELL H VE EŠ-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESŪLUHŪ . Ova obaveza Allahu dželle šanuhu u našem narodu se naziva šehadet ili Kelime-i šehadet. Svaki musliman i muslimanka mora naučiti izgovarati ovu kratku obavezu pripadanja svojoj vjeri. Šehadet muslimani izgovaraju u svim životnim prilikama, kada su u dobru i veselju i kada su u nevoljama, patnjama i kušnjama. O ovoj obavezi vjeri lijepo je i razmišljati i svojim razumom se opredijeliti za Božiju jedinost i Muhammedovo a.s. poslanstvo, a to znači čvrsto vjerovati u šehadet.

Šta je Kur’an?

Kur’an je Božija knjiga u kojoj je Uzvišeni Bog objavio vjeru islam Muhammedu a. s. sa ciljem da je dostavi i objasni ljudima kako bi
primjenom tog Zakona postigli sreću na ovom i budućem svijetu.

Čemu nas uči Kur’an?

Kur’an nas uči

  • šta i kako treba vjerovati (iman)
  • koje i kako treba vršiti islamske dužnosti (ibadet)
  • kako se ljudi trebaju vladati (ahlak)

Koje je prvo poglavlje u Kur’anu?

Prvo poglavlje u Kur’anu je sura Fatiha.

Kur’an nije samo vjerozakonik. On je savršeni zbornik moralnih propisa, izvor pravnih normi i društvenih zakonitosti. Kur’an zahvata i opću povijest, pedagogiju, sociologiju, astronomiju, arheologiju, medicinu, biologiju, fiziku, matematiku i druge društvene i prirodne znanosti. Danas Kur’an potiče mnoge naučnike Zapada i Istoka različitih profila da ga proučavaju i otkrivaju istine i upute za cjelovit razvoj pojedinca i zajednice.

Kako je Uzvišeni Allah objavio vjeru islam?

Uzvišeni Allah objavio je vjeru islam u Svom nebeskom zakonu Kur’anu. Kur’an je od Allaha prenosio Muhammedu a. s. melek Džebrail u vremenu od dvadeset tri godine.